Preek van de leek – Jan Terlouw

Datum 1 oktober 2017
Tijd 11:00 - 12:00 uur
Of je Jan Terlouw nou kent als schrijver van ‘De koning van Katoren’, als politicus of als pleitbezorger voor ‘het touwtje uit de brievenbus’: je wilt vast meer van hem horen. Op zondag 1 oktober heb je de kans, dan preekt Jan Terlouw in de Remonstrantse gemeente in Eindhoven.Jan Terlouw bestijgt de preekstoel

Waardoor wordt onze samenleving geleid? Op deze vraag zal de schrijver, wetenschapper en voormalig politicus en bestuurder Jan Terlouw ingaan tijdens de kerkdienst van 1 oktober a.s. Hij zal van ons de ‘vrije hand’ krijgen om op de plaats van de preek het woord tot ons te richten. Hij zal voortborduren op gedachten uit zijn recente publicatie ‘Koning van Katoren revisited’.

Misschien moet de genoemde vraag anders luiden en wel: door wíe wordt de samenleving geleid? In de eerste plaats door mensen die elkaar vertrouwen en verantwoordelijkheid geven – en dan ook verantwoordelijkheid aanvaarden en némen, zowel bestuurders als burgers. En deze mensen worden op hun gebeurd geleid door datgene wat hen verbindt en te boven gaat: door waarden en idealen, door moraliteit en gemeenschapszin. Ze zijn bereid korte-termijn-belangen ondergeschikt te maken aan een lange-termijn-perspectief. Dit vraagt soms offers. Het vereist ook de bereidheid om compromissen te sluiten en om te gaan met dilemma’s.

hier preekt Jan Terlouw zondag 1 oktober Het klinkt allemaal vanzelfsprekend – zeker als het te berde wordt gebracht in een kerkgebouw – maar de diepe crises die we de laatste jaren meemaken, zowel in de samenleving als in de kerken, laten zien dat het geen overbodige luxe is, om hierbij stil te staan. Eigenbelang, de macht van het geld en de verlokking van de macht zijn ons vaak te sterk. Idealisme en moraal zijn aan herwaardering toe.

De kerkdienst, die wordt geleid door Eric Corsius, begint zoals gebruikelijk om 11.00 uur en duurt tot ca. 12.00 uur. Na de dienst is er gelegenheid om bij een kop koffie na te praten.

Een prachtig voorbeeld van Jan Terlouw’s  inspirerende visie vind je hier

Agenda