ANBI

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Jongerengemeente Arminius

RSIN: 824144193

Websiteadres: arminius.remonstranten.nl

Email: voorzitterarminius@gmail.com

Adres: Nieuwegracht 27a

Postcode: 3512LC

Plaats: Utrecht

Postadres: Vredenoordlaan 58d

Postcode: 3061RP

Plaats: Rotterdam

Rekeningnummer: NL92 INGB 0005969005, t.n.v. Arminius Landelijke Jongeren Gemeente te Utrecht

De Jongerengemeente Arminius is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. De gemeente organiseert gesprekskringen en activiteiten voor (Remonstrantse) jongeren tussen 18 en 35 jaar oud. Ons doel is om jongeren uit het heel Nederland, die zich prettig voelen bij het Remonstrantse gedachtengoed, met elkaar te verbinden. In reguliere Remonstrantse gemeenten zijn er vaak te weinig jongeren om specifieke activiteiten te organiseren. Door ons landelijk te organiseren is dit wel mogelijk.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Kerkenhuizen.

1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

2. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

3. Beleidsplan

Het huidige beleidsplan loopt van 2013 tot 2015. De kerkenraad is bezig met het schrijven van een beleidsplan vanaf 2016. Tot dit beleidsplan geschreven is en goedgekeurd is tijdens de Algemene Ledenvergadering werken we op basis van het beleidsplan 2013-2015. Hiervan vindt u hieronder een korte samenvatting.

Arminius: wie zijn wij?
Arminius is de landelijke jongerengemeente binnen de Remonstrantse Broederschap waar jongvolwassenen van achttien tot vijfendertig jaar zich bij kunnen aansluiten. Remonstrantse gemeenten lijken tegenwoordig niet goed genoeg aan te sluiten op de wensen van deze groep jonge mensen. Enerzijds probeert Arminius de kloof tussen hen en de kerk te overbruggen door verschillende activiteiten aan te bieden, waarin deze groep uiting kan geven aan hun wens tot verdieping in hun leven met de daarbij behorende vragen. Arminius wil daarom een sterk en inspirerend aanbod neerzetten voor haar leden en andere geïnteresseerde jongvolwassenen. Anderzijds wil Arminius met haar activiteiten haar naamsbekendheid binnen de Remonstrantse Broederschap, en daarbuiten vergroten.

Arminius kent een hoge doorstroom van leden. Iedereen tussen de achttien en vijfendertig jaar is welkom. Zo-dra het vijfendertigste levensjaar is bereikt, neemt het lid afscheid. Arminius moet daarom, meer dan andere gemeenten, continu op zoek naar nieuwe aanwas.

Arminius heeft de volgende kenmerken:
1. Is kerkordelijk een remonstrantse gemeente met een kerkenraad, welke wij bestuur noemen;
2. Kent leden en belangstellenden;
3. Geeft het kwartaalblad VrijZinnig uit;
4. Heeft een website, een Facebookpagina en een Twitteraccount.

Doelgroep van Arminius
Arminius richt zich op jongvolwassenen in de leeftijd van achttien tot vijfendertig jaar die belangstelling heb-ben voor het remonstrants gedachtegoed. Deze jongeren binden zich minder snel aan een organisatie, vereni-ging of gemeente – Arminius biedt hen een laagdrempelig alternatief.

Wat doen we bij Arminius
Arminius organiseert veelzijdige activiteiten voor haar leden en belangstellenden. Oud-Arminianen worden eenmaal per jaar uitgenodigd voor het kerstdiner. De volgende activiteiten keren jaarlijks terug: startweekend, kloosterweekend, kerstdiner, jongerendienst en jongerendag. Daarnaast heeft Arminius een landelijke gesprekskring. Tevens organiseert Arminius activiteiten in samenwerking met andere gemeenten of haakt zij aan bij door derden georganiseerde activiteiten. Ook sluiten bestuursleden, waar mogelijk of nodig, aan bij landelijke overleggen.

BELEIDSPLAN VOOR 2013-2015
Het beleid van Arminius is erop gericht een ontmoetingsplaats te zijn voor jongeren die zich aangesproken voelen door het vrijzinnig christelijk gedachtegoed. Arminius hoopt dat zij veel nieuwe leden en belangstellen-den zal aantrekken en dat Arminius zo zal groeien. Verder wil Arminius bekender worden binnen de lande-lijke broederschap door in het land mee te werken aan lokale activiteiten en door structureel een bijdrage te leveren aan de landelijke beraadsdag.

Hoofddoel 2013-2015
Arminius wil een gemeenschap zijn voor jonge mensen die op zoek zijn naar diepgang in hun leven en die be-langstelling hebben voor het remonstrantse gedachtegoed. Arminius brengt jongvolwassenen in de leeftijd tussen achttien en vijfendertig jaar bij elkaar, die geïnteresseerd zijn in thema’s over het leven en het geloof.

Doelen 2013-2015
Op het gebied van jongeren, leden en oud-leden
1. Arminius wil van 25 leden naar minstens 35 leden.
2. Arminius wil zes activiteiten en excursies organiseren voor jongeren die tot onze doelgroep behoren, ofwel die zich aangesproken voelen door het remonstrants gedachtegoed.
3. Arminius wil een alumnibeleid opzetten voor haar oud-leden.
Op het gebied van samenwerking
4. Arminius wil contact onderhouden met lokale remonstrantse gemeenten.
5. Arminius wil contact leggen en onderhouden met gelijkgestemde groeperingen.
Op het gebied van financiën
6. Arminius wil financieel gezond zijn door middel van een nulbalans.
7. Arminius wil het beleid omtrent het donateurschap administreren en uitbreiden

4. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van commissies.

 

Jaarverslag Arminius 2016.

Inleiding / algemeen

2016 heeft voor het bestuur met name in het teken gestaan van beleid creëren en hier draagvlak voor vinden.

Programma

De gesprekskring is voor de zomer enkele malen bij elkaar gekomen op het landelijk bureau. Na de zomer heeft het een nieuwe vorm gekregen: voortaan komen we op diverse locaties door het land bij elkaar op de zondagmiddag. Zo hopen we dat de activiteit makkelijker toegankelijk is voor jongeren met name buiten de Randstad. In 2016 was de eerste “zinnige zondag” in Rotterdam, waar we rondom Erasmus samen kwamen in het museum.

Andere activiteiten waren:

  • De jongerendienst in Eindhoven, waarin ook enkele jongeren uit de omgeving aanwezig waren
  • Dit jaar waren we terug in Nieuwkoop als afsluiting van het jaar: we waren bij de kerkdienst en zijn aansluitend gaan lunchen en varen.
  • Tijdens het kerstdiner konden de Arminianen kennismaken met de prachtige kerk in Delft. In voorbereiding op de reis naar Palestina en Israël in 2017 was het thema ‘ Refuse to be enemies’.

Weekenden

  • Het startweekend, traditioneel op de Hoorneboeg, werd georganiseerd door drie Arminianen die afscheid namen. Thema was muziek en er was een workshop o.l.v. Maarten van der Bijl. Voor de dienst op zondag sloten we aan in Hilversum waar een Arminiaan belijdenis deed.
  • Het kloosterweekend was dit jaar bij de Minderbroeders in Megen. We zijn daar zeer gastvrij ontvangen en konden het kloosterleven van dichtbij meemaken. Er was ruimte om zelf een taize viering te organiseren waar enkele broeders aan meededen. Een van hen heeft zijn indrukwekkend levensverhaal gedeeld.
  • Na Duitsland en Londen zijn we dit jaar een weekend in Groningen geweest. We waren te gast bij de gemeente aldaar en hebben daar de dienst meegevierd en tijdens de maaltijd met enkele gemeenteleden gesproken. Het verdere weekend stond in het teken van ontmoeting en samen plezier beleven.
  • Bijzonder dit jaar was het initiatief van enkele Arminianen om een belijdenisweekend te organiseren. Samen is nagedacht, in verschillende vormen, over je eigen belijdenis. Het was een weekend vol mooie overdenkingen, gedeelde stilte momenten en creativiteit.

Samenwerking

Ook in 2016 is Arminius uitgenodigd om activiteiten in samenwerking met gemeenten te organiseren. Ook nam Arminius deel aan het Remonstrants Symposium in Lochem. Er is een kwartaaloverleg met DeLeven voor afstemming, inspiratie en delen van ervaringen.

Publiciteit/werving

Er is dit jaar actief ingezet op de publiciteit. De website en facebook zijn gevuld met activiteiten en foto’s. Daarnaast is er een folder gemaakt met de titel: Jonge Remonstranten Ze bestaan nog?! Deze is uitgedeeld op de beraadsdag en verspreid over diverse gemeentes. De kerstkaart met uitnodiging voor het kerstdiner en de reis naar Israël / Palestina is verzonden naar alle bij het landelijk bureau bekend zijnde jongeren. In goed overleg is besloten om het kwartaalblad VrijZinnig stop te zetten. De vorm was niet meer passend bij de huidige tijd. Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe vormen.

Beleid en toekomstperspectieven

Arminius heeft zijn toekomstvisie gedeeld tijdens een vergadering met de CoZa. De plannen zijn ambitieus. Met het aangewakkerde enthousiasme onder de jongeren en de blijvende ondersteuning van de broederschap hebben deze kans van slagen.

6. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. De activiteiten die de jongerengemeente Arminius ontplooid vertonen een grote mate van continuïteit.

Begroting Arminius 2017

7. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Resultaat Arminius 2016

 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.