ANBI

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Jongerengemeente Arminius
RSIN: 824144193
KvK-nummer: 75763796
Websiteadres: arminius.remonstranten.nl
Email: voorzitterarminius@gmail.com
Adres: Nieuwegracht 27a
Postcode: 3512LC
Plaats: Utrecht
Rekeningnummer: NL92 INGB 0005969005, t.n.v. Arminius Landelijke Jongeren Gemeente te Utrecht

De Jongerengemeente Arminius is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. De gemeente organiseert gesprekskringen en activiteiten voor (Remonstrantse) jongeren tussen 18 en 35 jaar oud. Ons doel is om jongeren uit het heel Nederland, die zich prettig voelen bij het Remonstrantse gedachtengoed, met elkaar te verbinden. In reguliere Remonstrantse gemeenten zijn er vaak te weinig jongeren om specifieke activiteiten te organiseren. Door ons landelijk te organiseren is dit wel mogelijk.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Kerkenhuizen.

1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 of 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

2. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

3. Beleidsplan 2020-2023

In dit beleidsplan wordt beschreven waar Arminius voor staat en wat we de aankomende jaren willen bereiken. Hoe brengen we onze visie in de praktijk? Dit is een werkdocument. De komende periode zal het beleidsplan verder aangepast en gewijzigd worden aan de hand van bijdragen van Arminianen die daarbij betrokken willen worden.

Identiteit: wie zijn we?

Arminius is de landelijke jongerengemeente van de Remonstranten. Arminius biedt activiteiten aan voor mensen tussen 18 en 35 jaar. Deze activiteiten hebben een laagdrempelig karakter. We hebben plezier samen en houden we ons bezig met zingeving. We onderzoeken hoe we in het leven staan en wat belangrijk voor ons is.

We zijn een geloofsgemeenschap. We vinden het belangrijk dat iedereen daarbinnen zichzelf kan zijn en kan doen wat bij hem of haar past. Velen bij Arminius hebben interesse in levensbeschouwing, zingeving, cultuur en religieuze verhalen. We delen een interesse in geloof en een verlangen naar verdieping, maar we verschillen ook van elkaar. Ieder van ons leeft en gelooft op een eigen manier. Met elkaar geven we dan ook vorm aan Arminius. We laten ons inspireren door elkaar en door de wereld om ons heen.

We ontmoeten elkaar, doen samen nieuwe ervaringen op en maken ruimte voor stilte en bezinning. Dit doen we geworteld in de remonstrants vrijzinnig-christelijke traditie, maar even vaak kijken we verder dan dat.

Visie: waar gaan we voor?

Arminius staat voor ontmoeting, jezelf kunnen zijn, kennis kunnen maken met ideeën en in aanraking komen met gelijkgestemde en andersdenkende jongeren. De basis hiervoor wordt gevormd door gezelligheid en plezier, verdieping en stilte. Uit de activiteiten van Arminius spreekt een verbondenheid met de christelijke traditie, verhalen en spiritualiteit. We dromen ervan om groter te worden en plaatselijk beter vertegenwoordigd te zijn als remonstrantse jongeren.

Missie: wie zijn we?

De identiteit en visie van Arminius krijgen concreet gestalte in de gemeenschap die zij vormt en door de activiteiten die zij organiseert. Hieronder worden deze twee aspecten uitgewerkt.

 • Gemeenschap

Arminius wordt gevormd door de vrienden en belangstellenden en staat nadrukkelijk open voor nieuwe mensen. Het is een onderdeel van de Remonstrantse Broederschap, maar voor deelname is het niet nodig om een remonstrantse achtergrond te hebben. Iedereen tussen de 18 en 35 jaar die zich thuis voelt bij de identiteit van Arminius, is van harte welkom om zich bij de gemeenschap aan te sluiten. De gemeenschap wordt gevoed door de samenkomsten die Arminius organiseert. Tijdens deze samenkomsten is er ruimte om anderen te ontmoeten, op jezelf te zijn en samen vorm te geven aan individuele en gedeelde spiritualiteit, bijvoorbeeld door middel van gesprekken, rituelen, zelf vormgegeven vieringen en activiteiten.

 • Activiteiten

Arminius verzorgt een breed aanbod van activiteiten, dat aansluit bij de diverse behoeftes van de deelnemers. Er wordt gestreefd naar een goed evenwicht tussen de verschillende soorten activiteiten en ruimte voor eigen initiatieven en inbreng van vrienden en belangstellenden.

Kerkdienst met lokale gemeente
Jaarlijks wordt er minimaal één kerkdienst georganiseerd bij en in samenwerking met een van de lokale remonstrantse gemeenten. In deze dienst gaat de predikant van Arminius voor samen met de predikant van de lokale gemeenten. In de voorbereiding van de dienst nemen enkele Arminianen deel. Zij verzorgen ook onderdelen in de kerkdienst.

Weekenden
Een van de activiteiten die Arminius organiseert, zijn weekenden. Deze hebben vaak een bepaald thema. Arminius organiseert onder andere de volgende weekenden:

 • Een startweekend in augustus of september, waarmee het seizoen geopend wordt, veel gezelligheidsactiviteiten plaatsvinden om elkaar beter te leren kennen en kennis te maken met nieuwe vrienden. De ALV wordt tijdens het startweekend gehouden.
 • Een kloosterweekend in het najaar, waarbij ieder jaar een ander klooster wordt bezocht en er veel ruimte is voor bezinning, stilte en gesprek met de kloosterlingen.
 • Een buitenlandreis, waarin ieder jaar een andere stad wordt bezocht en er veel ruimte is voor culturele activiteiten en de geschiedenis en culturele diversiteit van deze plaats.

Tijdens de weekenden organiseren de deelnemers ook eigen vieringen, waarbij de ze hun spiritualiteit en eigen (vernieuwende) liturgische vormen op een persoonlijke manier kunnen delen met elkaar.

Zinnige zaterdagen en zondagen
Tijdens Zinnige zaterdagen en zondagen is er een combinatie van een ontspanning en bezinning, bijvoorbeeld in de vorm van een stiltewandeling of een bezoek aan een film.

Feestdagen
Bepaalde activiteiten zijn gericht op het vieren van (christelijke) feestdagen, zoals een kerstdiner of nieuwjaarsborrel.

Gespreksgroepen
Wanneer hier voldoende animo voor is, kunnen Arminianen deelnemen aan een gespreksgroep. Een reeks van bijeenkomsten door dezelfde groep mensen, waarin aandacht wordt besteed aan een bepaald thema. Dit kan zijn naar aanleiding van een boek of een theatervoorstelling, maar bijvoorbeeld ook naar aanleiding van het willen doen van belijdenis.

Pastoraat
De predikant van Arminius verzorgt individueel pastoraat voor vrienden en belangstellenden. Op aanvraag kan hij als remonstrants predikant de doop bedienen, een belijdenisdienst verzorgen, een levensverbintenis zegenen of persoonlijke rituelen uitvoeren.
De predikant knoopt tijdens activiteiten korte gesprekken aan met deelnemers. Wanneer er dingen spelen of iemand behoefte heeft aan een uitgebreider gesprek, kan een afspraak met de predikant gemaakt worden. Het gaat hierbij om incidentele gesprekken en niet om langdurige begeleidingstrajecten.

Armini+
Wanneer vrienden of belangstellende met andere Arminianen een bepaalde activiteit willen ondernemen die formeel geen onderdeel uitmaakt van het jaarprogramma van Arminius kan dit bekendgemaakt worden in de WhatsApp-groep Armini+. Het gaat dan om laagdrempelige, veelal culturele activiteiten, bijvoorbeeld een kerk- of museumbezoek.

Verbondenheid

 • Vrienden en belangstellenden

Arminius heeft vrienden en belangstellenden. Mensen kunnen vriend worden door dit te melden bij het bestuur of door bij hun aanmelding als vriend van de Remonstranten bij het Landelijk Bureau Arminius te kiezen als voorkeursgemeente. Vrienden worden ingeschreven door het bestuur van Arminius in een vriendenbestand en betalen een jaarlijkse contributie. Wijzigingen worden doorgegeven aan het Landelijk Bureau. Vrienden ontvangen ook de AdRem en andere post van de Remonstranten. Belangstellenden zijn mensen die geïnteresseerd, maar (nog) geen vriend. Het verschil tussen vriend en belangstellenden is louter administratief.

Arminius kent een relatief hoge doorstroom van leden. Zodra een lid 35 jaar is geworden zal er afscheid genomen worden. Arminius moet daarom, meer dan andere gemeenten, continu op zoek naar nieuwe aanwas. Arminius werft om die reden actief vrienden. Deelnemers aan activiteiten worden aangemoedigd om anderen uit te nodigen om mee te gaan.

 • Remonstranten

Als landelijke jongerengemeente van de Remonstranten werkt Arminius actief aan de band met de Remonstranten. Het bestuur stuurt vertegenwoordigers van Arminius naar landelijke activiteiten, zoals de Algemene Vergadering van Bestuur, de beraadsdag en proponentsexamens. Bij stemmingen waarbij gemeenten stemrecht hebben, zal Arminius ook een stem uitbrengen. Bij landelijke activiteiten wordt ernaar gestreefd Arminius zichtbaar te maken door aanwezigheid en eventueel een bijdrage in het programma. In de nieuwsbrief van Arminius worden landelijke en lokale activiteiten van de Remonstranten, die voor jongeren interessant zijn, gepromoot. De begroting, personele staten en jaarverslagen worden conform de regels ingediend bij het Landelijk Bureau.

 • Lokale gemeenten

De lokale gemeenten ontvangen aan het eind van elk kalenderjaar een brief van Arminius met informatie over wat Arminius dat jaar gedaan heeft en een verzoek om een donatie te doen. Arminius zoekt contact met gemeenten voor samenwerking en betrokkenheid bij elkaar. Ieder jaar wordt er minimaal één kerkdienst voorbereid in samenwerking tussen Arminius en een lokale gemeente.

Rollen

 • Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij Arminius en het uitzetten van een strategische koers. Het bestuur bestaat uit verschillende functies, waaronder in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur draagt zorg voor de financiën, de administratie van de vrienden, het maken van een jaarprogramma, het voorbereiden en notuleren van de jaarlijkse ALV, de aansturing en begeleiding van de predikant en de coördinatie van de verschillende commissies en voorbereidingsgroepen.

 • Commissies

Voor specifieke taken kan een commissie worden ingesteld. Jaarlijks wordt er in ieder geval een kascommissie aangesteld voor de controle van het financiële beleid.

 • Voorbereidingsgroepen voor activiteiten

Voor iedere activiteit wordt een voorbereidingsgroep gevormd. Deze groepen bereiden activiteiten voor in samenspraak met het bestuur. Het bestuur of de predikant benadert mensen voor deze groepen.

 • De predikant

De predikant biedt praktische ondersteuning aan Arminius en draagt zorg voor de spirituele verdieping. De predikant gaat voor in vieringen van Arminius, voert op aanvraag rituelen uit, leidt gespreksgroepen en voert pastorale gesprekken. De predikant is de verbindende factor en gebruikt zijn netwerk om de bekendheid van Arminius te vergroten. Bij het takenpakket van de predikant en de prioritering daarbinnen wordt rekening gehouden met de grootte van zijn aanstelling.

Communicatie

Arminius communiceert haar activiteitenaanbod via de nieuwsbrief, de website, persoonlijke berichten aan vrienden en sociale media, onder andere via Facebook en de WhatsApp-groep. Het bestuur is verantwoordelijk om te kijken welke sociale media het beste aansluit bij onze doelgroep. Ook verschijnen er regelmatig berichten van Arminius in AdRem. Vrienden wordt gevraagd de activiteiten te delen. Ook draagt Arminius zorg voor de communicatie met het Landelijk Bureau en de lokale gemeenten.

Financiën

De penningmeester van Arminius is verantwoordelijk voor een goed financieel beleid. Hij zorgt jaarlijks voor een jaarrekening en begroting, die tijdens de ALV door vrienden en de kascommissie moeten worden goedgekeurd. De belangrijkste inkomsten van Arminius zijn de contributie van vrienden, de bijdrage voor activiteiten en de bijdrage van fondsen. De belangrijkste uitgaven zijn de kosten voor activiteiten. Het salaris van de predikant wordt door de Remonstranten betaald.

Aangezien Arminius laagdrempelig wil zijn, is er voor studenten en mensen met weinig financiële draagkracht korting mogelijk op de contributie en activiteiten, zodat dit geen drempel hoeft te zijn om deel te nemen.

Toekomst

In de toekomst wil Arminius verbinding tot stand brengen tussen haar vrienden, bijvoorbeeld door het opstarten van een gespreksgroep. Door een dergelijke groep en meer activiteiten rond hetzelfde thema proberen we een doorgaande lijn aan te brengen in het activiteitenaanbod. We willen tegemoetkomen aan de behoefte van vrienden om bij Arminius belijdenis te doen door hier een groep voor op te starten. We willen in samenspraak met de vrienden streven naar een activiteitenaanbod dat qua vorm en inhoud het beste aansluit bij de behoefte van de deelnemers. Zo willen we kijken naar de verhouding tussen weekenden en activiteiten van één dagdeel.

Het huidige beleidsplan is een aanvulling op het beleidsplan van 2013-2015.  In 2016 is er een plan gemaakt om meer leden te trekken en om activiteiten te vernieuwen. Zo is in een algemene ledenvergadering besloten om de maandelijkse gesprekskring te vervangen door een nieuwe activiteit: Zinnige Zondagen. Ook is besloten om wegens gebrek aan interesse bij redacteuren en lezers de stoppen met het uitbrengen van ons kwartaalblad VrijZinnig. Het bestuur brengt in plaats hiervan uitgebreidere nieuwsbrieven uit en bezint zich op een effectieve vervanging van VrijZinnig. Wanneer in 2018 een nieuwe predikant is gekozen, zal in samenwerking met deze een nieuw beleidsplan ontwikkeld worden. Tot dit beleidsplan geschreven is en goedgekeurd is tijdens de Algemene Ledenvergadering werken we op basis van het beleidsplan 2013-2015. Hiervan vindt u hieronder een korte samenvatting.

Jaarverslag 2021

Inleiding en beleid
In 2021 is er voortgeborduurd op het programma van 2020 met een mix van online en fysieke activiteiten.
Dit is als positief ervaren, omdat Arminianen over het hele land verspreid wonen en zelfs in het buitenland.
Online kunnen vrienden en betrokkenen makkelijk aanhaken. De activiteiten en weekenden waarin we
elkaar in levende lijve ontmoeten blijven wel centraal staan. Hier doen we samen verbindende ervaringen
op en ontmoeten we nieuwe mensen.

Vieren
Gedurende het jaar hebben een aantal diensten plaatsgevonden. Online was er de dienst met het thema
“zoektocht naar onze bestemming”. Thuis ontvingen Arminianen een goodie bag met voorwerpen die deze
dienst ondersteunde. Met de Jonge Remonstranten van de Geertekerk heeft een online kerstdienst
plaatsgevonden. Met verschillende gemeenten was er de coproductie rondom het online kerstverhaal over
verwarde Willem. In de weekenden van Arminius vonden ook diensten plaats.

Programma
In de eerste maanden van het jaar hebben we meerdere online ontmoetingen gehad rondom het thema
“Arminius ontdekt verhalen”. Er is een online experimentele cabaretshow van Micha Wertheim bezocht
met een nagesprek. Tabatha van Krimpen is betrokken bij Arminius en dit jaar uitgeroepen tot Jonge
Theoloog des Vaderlands. We zijn met haar in gesprek gegaan over “bottom-up theologie”.
Het startweekend had dit jaar het thema: De Toekomst is Nu! De betekenis van muziek speelde een
belangrijke rol. Een DJ heeft met inbreng van ons allen rondom het thema nieuwe muziek gecreëerd.
Met een mix van Arminianen en theologen in opleiding uit verschillende landen bezochten we het
Liobaklooster van Egmond. De kracht van stilte stond centraal in onze gesprekken en de diensten.
De eerste fysieke activiteit die dit jaar plaats kon vinden was een wandeling in de Noord-Hollandse duinen.
Het thema van deze wandeling was “waar kijk je naar uit?”. In de zomer bezochten we in de activiteit
Hemelbestormers de Grote Kerk van Naarden. In het najaar gingen we naar de tentoonstelling over Maria
Magdalena in het Catharijne Convent.

Samenwerken
In onze vieringen en weekenden hebben we samengewerkt met de Remonstrantse gemeenten in Utrecht,
Hoorn, Oude Wetering, Arminius en Lochem-Zutphenen en met de master Theologie aan de VU.
Communicatie en pastoraat
Communicatie vindt hoofdzakelijk plaats via de website en onze app-groep “Armini+”. Onze dominee Jan
Berkvens doet het pastoraat voor vrienden en betrokkenen van Arminius. Hij voert hiervoor regelmatig
gesprekken met jongeren op aanvraag.

Toekomst
Op het programma staan meerdere culturele en levensbeschouwelijke activiteiten. Bijzonder is het
organiseren van de buitenlandse reis naar Roemenië, om daar samen met jongeren van de Unitarian
Church onze handen uit de mouwen te steken.
We willen aankomend jaar een Instagram account lanceren om meer jongeren te bereiken. Hier willen we
onszelf meer laten zien, activiteiten van onszelf en van anderen promoten en inspireren d.m.v. gesprekken
tussen mensen verschillende culturele achtergronden.
Arminianen die ons op 35-jarige leeftijd verlaten, lijken niet altijd direct hun weg te vinden bij de
Remonstrantse gemeenten. Wij willen graag onderzoeken wat er voor nodig is die aansluiting beter te
kunnen laten verlopen

Aantal leden: 25 (en groeiend)

 

6. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. De activiteiten die de jongerengemeente Arminius ontplooid vertonen een grote mate van continuïteit.

7. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met secretarisarminius@gmail.com