ANBI

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Jongerengemeente Arminius

RSIN: 824144193

Websiteadres: arminius.remonstranten.nl

Email: voorzitterarminius@gmail.com

Adres: Nieuwegracht 27a

Postcode: 3512LC

Plaats: Utrecht

Postadres: Vredenoordlaan 58d

Postcode: 3061RP

Plaats: Rotterdam

Rekeningnummer: NL92 INGB 0005969005, t.n.v. Arminius Landelijke Jongeren Gemeente te Utrecht

De Jongerengemeente Arminius is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. De gemeente organiseert gesprekskringen en activiteiten voor (Remonstrantse) jongeren tussen 18 en 35 jaar oud. Ons doel is om jongeren uit het heel Nederland, die zich prettig voelen bij het Remonstrantse gedachtengoed, met elkaar te verbinden. In reguliere Remonstrantse gemeenten zijn er vaak te weinig jongeren om specifieke activiteiten te organiseren. Door ons landelijk te organiseren is dit wel mogelijk.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Kerkenhuizen.

1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 of 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

2. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

3. Beleidsplan

Het huidige beleidsplan is een aanvulling op het beleidsplan van 2013-2015.  In 2016 is er een plan gemaakt om meer leden te trekken en om activiteiten te vernieuwen. Zo is in een algemene ledenvergadering besloten om de maandelijkse gesprekskring te vervangen door een nieuwe activiteit: Zinnige Zondagen. Ook is besloten om wegens gebrek aan interesse bij redacteuren en lezers de stoppen met het uitbrengen van ons kwartaalblad VrijZinnig. Het bestuur brengt in plaats hiervan uitgebreidere nieuwsbrieven uit en bezint zich op een effectieve vervanging van VrijZinnig. Wanneer in 2018 een nieuwe predikant is gekozen, zal in samenwerking met deze een nieuw beleidsplan ontwikkeld worden. Tot dit beleidsplan geschreven is en goedgekeurd is tijdens de Algemene Ledenvergadering werken we op basis van het beleidsplan 2013-2015. Hiervan vindt u hieronder een korte samenvatting.

Arminius: wie zijn wij?
Arminius is de landelijke jongerengemeente binnen de Remonstrantse Broederschap waar jongvolwassenen van achttien tot vijfendertig jaar zich bij kunnen aansluiten. Remonstrantse gemeenten lijken tegenwoordig niet goed genoeg aan te sluiten op de wensen van deze groep jonge mensen. Enerzijds probeert Arminius de kloof tussen hen en de kerk te overbruggen door verschillende activiteiten aan te bieden, waarin deze groep uiting kan geven aan hun wens tot verdieping in hun leven met de daarbij behorende vragen. Arminius wil daarom een sterk en inspirerend aanbod neerzetten voor haar leden en andere geïnteresseerde jongvolwassenen. Anderzijds wil Arminius met haar activiteiten haar naamsbekendheid binnen de Remonstrantse Broederschap, en daarbuiten vergroten.

Arminius kent een hoge doorstroom van leden. Iedereen tussen de achttien en vijfendertig jaar is welkom. Zo-dra het vijfendertigste levensjaar is bereikt, neemt het lid afscheid. Arminius moet daarom, meer dan andere gemeenten, continu op zoek naar nieuwe aanwas.

Arminius heeft de volgende kenmerken:
1. Is kerkordelijk een remonstrantse gemeente met een kerkenraad, welke wij bestuur noemen;
2. Kent leden en belangstellenden;
3. Geeft het kwartaalblad VrijZinnig uit;
4. Heeft een website, een Facebookpagina en een Twitteraccount.

Doelgroep van Arminius
Arminius richt zich op jongvolwassenen in de leeftijd van achttien tot vijfendertig jaar die belangstelling heb-ben voor het remonstrants gedachtegoed. Deze jongeren binden zich minder snel aan een organisatie, vereniging of gemeente – Arminius biedt hen een laagdrempelig alternatief.

Wat doen we bij Arminius
Arminius organiseert veelzijdige activiteiten voor haar leden en belangstellenden. Oud-Arminianen worden eenmaal per jaar uitgenodigd voor het kerstdiner. De volgende activiteiten keren jaarlijks terug: startweekend, kloosterweekend, kerstdiner, jongerendienst en jongerendag. Daarnaast heeft Arminius een landelijke gesprekskring. Tevens organiseert Arminius activiteiten in samenwerking met andere gemeenten of haakt zij aan bij door derden georganiseerde activiteiten. Ook sluiten bestuursleden, waar mogelijk of nodig, aan bij landelijke overleggen.

BELEIDSPLAN VOOR 2013-2015
Het beleid van Arminius is erop gericht een ontmoetingsplaats te zijn voor jongeren die zich aangesproken voelen door het vrijzinnig christelijk gedachtegoed. Arminius hoopt dat zij veel nieuwe leden en belangstellen-den zal aantrekken en dat Arminius zo zal groeien. Verder wil Arminius bekender worden binnen de lande-lijke broederschap door in het land mee te werken aan lokale activiteiten en door structureel een bijdrage te leveren aan de landelijke beraadsdag.

Hoofddoel 2013-2015
Arminius wil een gemeenschap zijn voor jonge mensen die op zoek zijn naar diepgang in hun leven en die be-langstelling hebben voor het remonstrantse gedachtegoed. Arminius brengt jongvolwassenen in de leeftijd tussen achttien en vijfendertig jaar bij elkaar, die geïnteresseerd zijn in thema’s over het leven en het geloof.

Doelen 2013-2015
Op het gebied van jongeren, leden en oud-leden
1. Arminius wil van 25 leden naar minstens 35 leden.
2. Arminius wil zes activiteiten en excursies organiseren voor jongeren die tot onze doelgroep behoren, ofwel die zich aangesproken voelen door het remonstrants gedachtegoed.
3. Arminius wil een alumnibeleid opzetten voor haar oud-leden.
Op het gebied van samenwerking
4. Arminius wil contact onderhouden met lokale remonstrantse gemeenten.
5. Arminius wil contact leggen en onderhouden met gelijkgestemde groeperingen.
Op het gebied van financiën
6. Arminius wil financieel gezond zijn door middel van een nulbalans.
7. Arminius wil het beleid omtrent het donateurschap administreren en uitbreiden

4. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van commissies.

 

Concept Jaarverslag Arminius 2019

Inleiding/algemeen

In 2019 heeft Arminius weer verschillende activiteiten georganiseerd, waarin jongeren op een informele en laagdrempelige manier in gesprek gingen over levensbeschouwelijke thema’s en zingeving. We hebben twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen en hebben onze aanwezigheid op sociale media en bij landelijke activiteiten voortgezet.

Programma

De eerste activiteit van dit jaar was de nieuwjaarsbijeenkomst, die we hielden in de remonstrantse gemeente van Rotterdam. We spraken hier met elkaar over onze wensen voor het nieuwe jaar. Ook kregen we een rondleiding door de kerk en woonden we een vesper bij. 

In februari hebben we onze jaarlijkse jongerendienst georganiseerd in samenwerking met de remonstrantse gemeente Den Haag, waarin onze predikant Jan Berkvens en predikant Reinhold Philipp voorgingen. Daarna hebben we een bezoek gebracht aan het Fotomuseum, waar we geluncht hebben en met elkaar in gesprek zijn gegaan over de tentoongestelde foto’s die ons het meest raakten. 

In maart waren we aanwezig bij de dankdienst voor het 400-jarig bestaan van de remonstranten in Rotterdam. Ook bezochten we het Movies that matters festival om zinnige films te zien en met elkaar na te bespreken. 

In mei hebben we met elkaar de Hockney-tentoonstelling in het Van Gogh Museum bezocht, waarna we met elkaar de lunch gedeeld hebben en elkaars favoriete kunstwerken bespraken. 

In september waren we bij het symposium in het Rijksmuseum, waar minister Sigrid Kaag een lezing hield en in november hebben we een boekbespreking gehouden van het boek “Een klein leven”. 

In december hebben we in Utrecht met andere remonstrantse jongeren een kerstviering en kerstdiner gehouden. Jan Berkvens en Marthe de Vries gingen voor in de kerstviering. Tijdens de kerstbijeenkomst hebben we rond het thema “engelen.nu” met elkaar gesproken over wie voor ons engelen zijn. 

 

Weekenden

Arminius organiseerde in 2019 vier weekenden.

In maart verbleven we een weekend in het Dominicanenklooster in Zwolle. We spraken hier met de broeders en hebben het stadscentrum van Zwolle bezocht. 

In het Pinksterweekend gingen we naar Antwerpen. We hebben daar een multiculturele rondleiding door de stad gekregen. We hebben kunst bezichtigd in het stadspark en het symposium ter gelegenheid van 400 jaar remonstranten bijgewoond. Op pinkstermorgen vierden we mee met de oecumenische pinksterviering.

Het startweekend werd dit jaar gehouden in Nunspeet. Het thema van het weekend was “verbinding”. We spraken met elkaar over dit thema naar aanleiding van filmfragmenten en maakten een stiltewandeling. Ook hebben we met elkaar een viering gehouden op zondag.

In november hebben we een weekend doorgebracht in het Benedictijnenklooster in Egmond. Dit kloosterweekend was gericht op stilte. We hebben een gesprek gehad met een broeder en hebben een wandeling gemaakt in de omgeving. Ook hebben we deelgenomen aan de getijdengebeden en de eucharistie. 

 

Samenwerking

Als Arminius waren we aanwezig bij de ALV, de beraadsdag en het CVO. Tevens waren we bij het proponentsexamen van Jan Berkvens. Jan Berkvens heeft de trouwdienst van twee van onze vrienden geleid.

 

Publiciteit/werving

Via onze nieuwsbrief, website en sociale media hebben we deelnemers voor activiteiten geworven. We hebben ook een WhatsAppgroep gestart, waarin mensen andere Arminianen kunnen uitnodigen voor activiteiten die zij gaan ondernemen. Hierin maken we ook reclame voor onze eigen activiteiten.

 

Beleid en toekomstperspectieven

In 2020 willen we het concept dat we als bestuur geschreven hebben voor ons beleidsplan verder uitwerken met andere Arminianen. De publiciteit en werving willen we een nieuwe impuls geven door de daarvoor te gebruiken kanalen te herzien. We willen naar aanleiding van onze positieve ervaringen bij de kerstbijeenkomst een goede samenwerking realiseren met andere remonstrantse jongerengroepen, zoals de Leven en de jongeren van de Geertekerk. Ook zoeken we samenwerking met de andere gemeenten waar Jan Berkvens predikant is, te weten de remonstrantse gemeente van Hoorn en Oude Wetering.

 

6. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. De activiteiten die de jongerengemeente Arminius ontplooid vertonen een grote mate van continuïteit.

7. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.